Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Loveleen Rihel Brenna

Ekspert på mangfold og mangfoldsledelse

Fra 35.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna er ekspert på mangfoldsledelse og mangfold, med spesielt fokus på kjønnsbalanse, likestilling og kulturelt mangfold. Hun kom til Norge fra India som femåring, sammen med sine foreldre, og vokste opp i Kristiansand i spennet mellom to kulturer. Loveleen er grunnlegger og daglig leder av Seema as, som  jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfold. Seema er Norges første selskap som gir opplæring i mangfoldskompetanse og sertifiserer ledere i mangfoldsledelse. Hovedfokuset er økt verdiskaping gjennom likestilling og mangfold. Visjonen er å skape et bærekraftig samfunn gjennom mangfoldsledelse, og Loveleen ønsker å gjøre en forskjell for enkeltindivider, organisasjoner og for Norge som nasjon. Loveleen Rihel Brenna har en master i utdanningsledelse. Hun ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen i åtte år, ledet Barne- og likestillingsdepartementets Kvinnepanel og i dag leder hun det regjeringsoppnevnte utvalget Ung i dag. Utvalget skal utrede hvilke likestillingsutfordringer barn og unge møter i dag. Mange kjenner Loveleen Riheel Brenna som en aktiv forkjemper for likestilling og mangfold i arbeidslivet. Nylig ledet hun arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold. Standarden er også nybrottsarbeid i verdenssammenheng. Hun har skrevet åtte bøker, fått tildelt en rekke priser (bl.a ble hun i 2013 kåret til Norges tøffeste kvinne og i 2016 fikk hun Fritt ords honnørpris). Brenna har ledet komiteen som har utviklet en nasjonal Standard for ledelsessystem for mangfold. Standarden er utviklet for Standard Norge og følger ISO-mal. Det er den første standarden for ledelsessytem for mangfold i verdenssammenheng.

Foredrag med Loveleen Rihel Brenna

Mangfoldsledelse

Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt, kompetanse og verktøy. Det er ikke nok å rekruttere mangfold. Det er først når ledere anerkjenner mangfold som en ressurs, har kunnskap, verktøy og kompetanse til å anvende mangfoldskompetanse i praksis verdiskaping finner sted. - Økt effektivitet. - Økt innovasjon. - Tiltrekke talent.

Mangfoldskompetanse

Du som leder må kjenne til forskjellen mellom mangfoldsbakgrunn og mangfoldskompetasne. I mangfoldskompetanse ligger hvordan identifisere, koordinere, bruke og overføre kompetansen i arbeidsgruppe og organisasjon. Og hvordan koble mangfoldskompetanse til oppgaveløsning. Kjernen i mangfoldskompetansen er fleksibilitet, kulturell intelligens, evne til å binde mennesker sammen på tvers av ulikhetene, vise empati og anerkjenne ulikhet som en styrke.

Likestilling og mangfold som bærekraftig konkurransefortrinn

Hvordan lede organisasjoner og team slik at mangfold og kjønnsbalanse bidrar til økt effektivitet, bedre kundeforståelse, bedre tjenesteutvikling og bedre resultater på bunnlinjen. Verdiskaping gjennom økt likestilling og mangfold forutsetter at du som leder klarer å tenke lengre enn å sikre representasjon, rettferdighet, antidiskriminering og forebygge utenforskap. Innovasjon og verdiskaping skjer når du som leder kan få frem ulikhetene uten å stigmatisere.

Mangfold og innovasjon

Innovasjon skjer når ulik kunnskap krysses og nye måte å løse problemer på oppstår. Organisasjonskulturen som fremmer innovasjon skjer der det som er hogd i stein brytes ned og fleksibilitet blir normen. Ledelse av mangfold av perspektiv handler om hvordan ansatte tenker, prioriterer, deltar i prosesser og fatter beslutninger. - Modig lederskap - Nytenkende lederskap - Nyskapende lederskap - Fleksibel lederskap

Ledelse av mangfold i en IA-bedrift

Det overordnede målet for IA (inkluderende arbeidsliv) -bedrifter er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Inkluderende kultur skapes gjennom selvledelse, å bygge den enkeltes og virksomhetens kulturellintel- ligens, kjønnsintelligens, aldersintelligens, og å forstå maktforholdet mellom dominant gruppen og ikke domi- nantgruppen.

Loveleen Rihel Brenna har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS