Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

1. Tjenesten

Disse betingelsene gjelder mellom arrangøren og Talerlisten AS (org. nr. 917 416 788), på vegne av foredragsholder.

2. Pris og oppgjør

Prisene på talerlisten.no er cirkapriser. Avtalt pris for oppdraget fremgår av oppdrags-bekreftelsen. Mva. og utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Foredrag og kurs som er å anse som undervisning eller underholdning, vil normalt kunne faktureres uten mva. Dette må avtales spesifikt. Betaling skjer etter faktura fra Talerlisten med 15 dagers betalingsfrist.

3. Endring

Hvis foredragsholder blir forhindret fra å utføre oppdraget, vil Talerlisten forsøke å tilby en erstatter til samme betingelser eller hjelpe til å sette opp en ny dato for oppdraget. Tilgjengelighet vil avhenge av tema, sted og tidspunkt. Om det ikke lykkes å finne en erstatter, betaler arrangøren ikke honorar. Talerlisten betaler ikke kompensasjon og dekker heller ikke utgifter som arrangøren har, hvis det ikke skulle lykkes å finne en erstatter.

Hvis årsaken er hendelser utenfor foredragsholders kontroll (for eksempel streik, ulykker, dødsfall, pandemi, ekstremvær, brann, terror, stans i offentlig transport eller liknende), og som foredragsholder ikke med rimelighet kunne forutsett, har Talerlisten rett til å kreve at arrangøren dekker foredragsholders påløpte reiseutgifter.

4. Avbestilling

Oppdrag kan normalt avbestilles 90 dager før uten at det medfører kostnader. Hvis oppdraget avbestilles 90-30 dager før, må arrangøren betale 50 % av avtalt honorar + evt. ikke-refunderbare reisekostnader. Hvis oppdraget avbestilles 30 dager før, eller senere, må arrangøren betale 100 % av avtalt honorar + evt. ikke-refunderbare reisekostnader.

Talerlisten og arrangør kan unntaksvis avtale andre avbestillings-betingelser.

NB! For oppdrag bestilt mellom 15. mars og 15. desember 2020, gjelder følgende betingelser: Oppdraget kan kanselleres eller utsettes grunnet korona-forhold inntil 48 timer før gjennomføring uten kostnader. Oppdraget består da, men forsøkes flyttet til en ny dato i samråd med arrangør og foredragsholder. Ved avbestilling senere enn 48 timer før, dekkes 100 % av honoraret + evt. mva. og ikke-refunderbare reisekostnader. Ved endringer i smittesituasjonen eller regelverket fra lokale eller nasjonale myndigheter grunnet Covid-19, eller dersom arrangementet ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte, vil oppdraget flyttes til en ny dato eller digital gjennomføring i samråd med arrangør og foredragsholder. 

5. Ansvar

Talerlisten er ikke ansvarlig for skade, tap eller andre krav som følge av foredragsholders opptreden, foredragsholders utførelse av oppdraget, eller andre forhold ved Talerlistens tjenester.

6. Vurdering

Etter endt oppdrag vil vi gjerne at du gir en vurdering av taler på talerlisten.no. Hvis du som arrangør ikke er fornøyd, bør dette fremkomme i vurderingen. Talerlisten kan, dersom særlige grunner tilsier det, slette slike tilbakemeldinger på talerlisten.no.

7. Personvern

Talerlisten vil ikke innhente flere opplysninger fra deg som arrangør, enn det vi trenger for å kunne formidle en foredragsholder. Opplysningene vil bli behandlet med varsomhet og i tråd med gjeldende regler for personvern.

8. Åpenhet og dialog

Talerlisten ønsker åpenhet og god dialog med arrangører. Vi vil søke å løse problemer på en konstruktiv måte, til beste for alle parter. Arrangør, foredragsholder og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre, i media eller i sosiale medier.

Dersom det viser seg umulig å løse en uenighet, skal saken løses ved alminnelig domstolsbehandling i Oslo tingrett.

9. Rettigheter

Talerlisten eier navnet Talerlisten og har opphavsrett til alt innhold på talerlisten.no. Eierskapet inkluderer rettigheter til logo, layout, bilder, katalogstruktur, lyd og video. Det er ikke tillatt å foreta kopiering eller tilgjengeliggjøring av opphavsretts-beskyttet materiale på nettsiden. Unntaket er hvis oppdragsgiver ønsker å bruke tekst og foto fra Talerlisten til program og invitasjon til foredrag bestilt gjennom Talerlisten. Det er lov.

All videre bruk av det som inngår i foredraget eller tilhørende materiale må avtales med foredragsholder eller med Talerlisten.

Oppdatert 11. september 2020

2020 © Talerlisten AS