1. Tjenesten

Disse betingelsene gjelder mellom arrangøren og Talerlisten AS (org. nr. 917 416 788), på vegne av foredragsholder.

2. Pris og oppgjør

Prisene på talerlisten.no er cirkapriser. Avtalt pris for oppdraget fremgår av oppdragsbekreftelsen. Mva. og utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Foredrag og kurs som er å anse som undervisning eller underholdning, vil normalt kunne faktureres uten mva. Dette må avtales spesifikt. Betaling skjer etter faktura fra Talerlisten med 15 dagers betalingsfrist.

3. Endring

Hvis foredragsholder blir forhindret fra å utføre oppdraget, vil Talerlisten forsøke å tilby en erstatter til samme betingelser eller hjelpe til å sette opp en ny dato for oppdraget. Tilgjengelighet vil avhenge av tema, sted og tidspunkt. Om det ikke lykkes å finne en erstatter, betaler arrangøren ikke honorar. Talerlisten betaler ikke kompensasjon og dekker heller ikke utgifter som arrangøren har, hvis det ikke skulle lykkes å finne en erstatter.

Hvis årsaken er hendelser utenfor foredragsholders kontroll (for eksempel streik, ulykker, dødsfall, pandemi, ekstremvær, brann, terror, stans i offentlig transport eller liknende), og som foredragsholder ikke med rimelighet kunne forutsett, har Talerlisten rett til å kreve at arrangøren dekker foredragsholders påløpte reiseutgifter.

4. Avbestilling

Oppdrag kan normalt avbestilles 90 dager før uten at det medfører kostnader. Hvis oppdraget avbestilles 90-30 dager før, må arrangøren betale 50 % av avtalt honorar + evt. ikke-refunderbare reisekostnader. Hvis oppdraget avbestilles 30 dager før, eller senere, må arrangøren betale 100 % av avtalt honorar + evt. ikke-refunderbare reisekostnader.

Talerlisten og arrangør kan unntaksvis avtale andre avbestillingsbetingelser.

NB! For oppdrag bestilt mellom 1. november 2020 og 31. desember 2021, gjelder følgende betingelser:

Oppdraget kan utsettes inntil 72 timer før gjennomføring grunnet endringer i den lokale smittesituasjonen eller regelverket fra lokale eller nasjonale myndigheter grunnet Covid-19 . Når et bestilt oppdrag utsettes, betaler arrangør 50% av avtalt honorar + evt. mva. og ikke-refunderbare reisekostnader. Slik består oppdraget, og gjennomføringen flyttes til en ny dato i samråd med arrangør og foredragsholder. De neste 50 % betales etter gjennomført oppdrag. Ved kansellering senere enn 72 timer før, dekkes 100 % av honoraret + evt. mva. og ikke-refunderbare reisekostnader. Oppdraget kan eventuelt gjennomføres digitalt. Da tilkommer normalt kostnader til filming og streaming, hvis dette ikke er avtalt inkludert på forhånd.

5. Ansvar

Talerlisten er ikke ansvarlig for skade, tap eller andre krav som følge av foredragsholders opptreden, foredragsholders utførelse av oppdraget, eller andre forhold ved Talerlistens tjenester.

6. Vurdering

Etter endt oppdrag vil vi gjerne at du gir en vurdering av taler på talerlisten.no. Hvis du som arrangør ikke er fornøyd, bør dette fremkomme i vurderingen. Talerlisten kan, dersom særlige grunner tilsier det, slette slike tilbakemeldinger på talerlisten.no.

7. Personvern

Talerlisten vil ikke innhente flere opplysninger fra deg som arrangør, enn det vi trenger for å kunne formidle en foredragsholder. Opplysningene vil bli behandlet med varsomhet og i tråd med gjeldende regler for personvern.

8. Åpenhet og dialog

Talerlisten ønsker åpenhet og god dialog med arrangører. Vi vil søke å løse problemer på en konstruktiv måte, til beste for alle parter. Arrangør, foredragsholder og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre, i media eller i sosiale medier.

Dersom det viser seg umulig å løse en uenighet, skal saken løses ved alminnelig domstolsbehandling i Oslo tingrett.

9. Rettigheter

Talerlisten eier navnet Talerlisten og har opphavsrett til alt innhold på talerlisten.no. Eierskapet inkluderer rettigheter til logo, layout, bilder, katalogstruktur, lyd og video. Det er ikke tillatt å foreta kopiering eller tilgjengeliggjøring av opphavsretts-beskyttet materiale på nettsiden. Unntaket er hvis oppdragsgiver ønsker å bruke tekst og foto fra Talerlisten til program og invitasjon til foredrag bestilt gjennom Talerlisten. Det er lov.

All videre bruk av det som inngår i foredraget eller tilhørende materiale må avtales med foredragsholder eller med Talerlisten.

Hvis det skal gjøres opptak eller streaming av foredraget eller seansen der foredragsholder er med, skal dette avtales med Talerlisten på forhånd. Det er ikke tillatt å streame eller distribuere foredraget til andre enn målgruppen det er avtalt for. Det er heller ikke tillatt å legge ut foredraget på internett eller i sosiale medier uten tillatelse fra Talerlisten. Hvis oppdragsgiver bryter disse reglene, må det forventes en ekstra kostnad basert på hvor mange som har sett eller kan se opptaket, og hvor lenge det har vært tilgjengelig.

Oppdatert 22. januar 2021

2021 © Talerlisten AS