Samarbeidsbetingelser for Talerlisten AS – Oppdatert for 2022

1. Tjenesten

Disse betingelsene gjelder mellom arrangøren og Talerlisten AS (org. nr. 917 416 788), på vegne av foredragsholder.

2. Pris og oppgjør

Talerlisten fakturerer arrangør. Beløpet står i avtalen som er tilsendt. Mva. og utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Oppdrag som er å anse som undervisning eller underholdning, vil normalt kunne faktureres uten mva. Dette må avtales spesifikt. Talerlisten vil i utgangspunktet forhånds-fakturere med forfall dagen før gjennomføring av oppdraget. Reise og evt. opphold faktureres etter at oppdraget er utført, på bakgrunn av påløpte kostnader.

3. Endring 

Hvis foredragsholder blir forhindret fra å utføre oppdraget, vil Talerlisten forsøke å tilby en erstatter til samme betingelser eller hjelpe til å sette opp en ny dato for oppdraget. Tilgjengelighet vil avhenge av tema, sted og tidspunkt. Om det ikke lykkes å finne en erstatter, betaler arrangøren ikke honorar. Talerlisten betaler imidlertid ikke kompensasjon og dekker heller ikke utgifter som arrangøren har, hvis det ikke skulle lykkes å finne en erstatter.

Hvis årsaken er hendelser utenfor Talerlistens eller foredragsholders kontroll (for eksempel streik, ulykker, dødsfall, pandemi, ekstremvær, brann, terror, stans i offentlig transport eller liknende), og som Talerlisten eller foredragsholder ikke med rimelighet kunne ha forutsett, har Talerlisten rett til å kreve at arrangøren dekker foredragsholders påløpte eller ikke refunderbare reiseutgifter. 

4. Avbestilling

Avbestilling av et avtalt oppdrag medfører normalt at hele eller deler av oppdraget må betales. Hvis oppdraget avlyses under 30 dager før gjennomføringsdato, betales 100 % + ikke-refunderbare reisekostnader. For avbestilling mer enn 30 dager før oppdragsdato, betales 50 % av avtalt honorar + ikke-refunderbare reisekostnader. Talerlisten og arrangør kan avtale andre avbestillingsbetingelser. 

Spesielle betingelser knyttet til pålagte nasjonale eller regionale smittevernregler:
Ved pålagte begrensninger fra myndighetene grunnet nasjonale eller lokale smittevernregler, kan oppdraget utsettes ved varsel inntil 7 dager før planlagt gjennomføring.

Da forhånds-faktureres 50 % av honoraret + mva. og ikke-refunderbare reisekostnader. Avtalen består, men gjennomføringen flyttes til en ny dato. Oppdraget må da gjennomføres innen 6 måneder etter opprinnelig avtalt dato, fysisk eller digitalt. De siste 50 % faktureres etter gjennomført oppdrag.

Ved kansellering senere enn 7 dager før, betales 100 % av honoraret + mva. og ikke-refunderbare reisekostnader, om oppdraget ikke kan flyttes til en digital plattform. Hvis arrangør ønsker å få et kansellert oppdrag utført fysisk senere, må det lages ny avtale med Talerlisten. Arrangør må da betale nytt honorar og evt. nye reisekostnader.

Kostnader til filming og strømming kommer ekstra, hvis dette ikke er avtalt inkludert på forhånd. 

5. Ansvar 

Talerlisten er ikke ansvarlig for skade, tap eller andre krav som følge av foredragsholders opptreden, foredragsholders utførelse av oppdraget, eller andre forhold ved Talerlistens tjenester.

6. Vurdering

Etter endt oppdrag vil vi gjerne at du gir en vurdering av taler på talerlisten.no. Hvis du som arrangør ikke er fornøyd, bør dette fremkomme i vurderingen. Talerlisten kan, dersom særlige grunner tilsier det, slette slike tilbakemeldinger på talerlisten.no.

7. Personvern

Talerlisten vil ikke innhente flere opplysninger fra deg som arrangør, enn det vi trenger for å kunne formidle en foredragsholder. Opplysningene vil bli behandlet med varsomhet og i tråd med gjeldende regler for personvern. 

8. Åpenhet og dialog

Talerlisten ønsker åpenhet og god dialog med arrangører. Vi vil søke å løse problemer på en konstruktiv måte, til beste for alle parter. Arrangør, foredragsholder og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre, i media eller i sosiale medier.

Dersom det viser seg umulig å løse en uenighet, skal saken løses ved alminnelig domstolsbehandling i Oslo tingrett.

9. Rettigheter

Talerlisten eier navnet Talerlisten og har opphavsrett til alt innhold på talerlisten.no. Eierskapet inkluderer rettigheter til logo, layout, bilder, katalogstruktur, lyd og video. Det er ikke tillatt å foreta kopiering eller tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale på nettsiden. Unntaket er hvis oppdragsgiver ønsker å bruke tekst og foto fra Talerlisten til program og invitasjon til foredrag bestilt gjennom Talerlisten. Det er lov.

All videre bruk eller distribusjon av innhold i foredraget eller tilhørende materiale, som bilder, tegninger, modeller eller videoklipp, må avtales med foredragsholder eller med Talerlisten. 

Opptak eller strømming av foredraget eller seansen der foredragsholder er med, skal avtales med Talerlisten på forhånd. Det er ikke tillatt å strømme eller distribuere foredraget til andre enn målgruppen det er avtalt for. Det er heller ikke tillatt å legge ut foredraget på internett eller i sosiale medier uten tillatelse fra Talerlisten. Hvis oppdragsgiver bryter disse reglene, må det forventes en ekstra kostnad basert på hvor mange som har sett eller kan se opptaket, og hvor lenge det har vært tilgjengelig.

Oppdatert 20. desember 2021

2023 © Talerlisten AS