Samarbeidsbetingelser for kunder som booker gjennom Talerlisten AS.

Tjenesten

Disse betingelsene gjelder for avtaler om oppdrag mellom dere som arrangør og Talerlisten AS (org. nr. 917 416 788), på vegne av foredragsholder.

Pris og fakturering

Pris på oppdraget avtales mellom Talerlisten og arrangør. Beløpet står i avtalen. Mva. og utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Oppdrag som er å anse som undervisning eller underholdning, vil kunne faktureres uten mva. Dette må avtales spesifikt.

Talerlisten fakturerer etterskuddsvis, med 14 dagers forfall fra oppdragets gjennomføringsdato. Reise og evt. kost og losji faktureres på bakgrunn av påløpte kostnader. Statens satser brukes for kilometergodtgjørelse ved bilkjøring.

For oppdrag med honorar over kr. 50 000,- vil Talerlisten forhåndsfakturere 50 % av beløpet, med forfall 30-90 dager før oppdragets gjennomføringsdato.

Opptak, strømming eller publisering av foredraget eller seansen der foredragsholder er med, skal avtales med Talerlisten på forhånd. Det er ikke tillatt å strømme eller distribuere foredraget til andre enn målgruppen det er avtalt for. Det er heller ikke tillatt å legge ut foredraget på internett eller i sosiale medier uten tillatelse fra Talerlisten. Hvis oppdragsgiver bryter disse reglene, må det forventes en ekstra kostnad basert på hvor mange som har sett eller kan se opptaket, og hvor lenge det har vært tilgjengelig.

Endring

Hvis foredragsholder blir forhindret fra å utføre oppdraget, vil Talerlisten forsøke å finne en erstatter til samme betingelser eller hjelpe til med å sette opp en ny dato for oppdraget. Tilgjengelighet vil avhenge av tema, sted og tidspunkt.

Om det ikke lykkes å finne en erstatter, betaler dere som arrangør ikke honorar. Talerlisten betaler imidlertid ikke kompensasjon og dekker heller ikke utgifter som arrangøren har, hvis det ikke skulle lykkes å finne en erstatter.

Hvis årsaken til at foredragsholder ikke kan gjennomføre oppdraget er hendelser utenfor Talerlistens eller foredragsholders kontroll (for eksempel streik, ulykker, dødsfall, pandemi, ekstremvær, brann, terror, stans i offentlig transport eller liknende), og som Talerlisten eller foredragsholder ikke med rimelighet kunne ha forutsett, har Talerlisten rett til å kreve at arrangøren dekker foredragsholders påløpte eller ikke refunderbare reiseutgifter.

Avbestilling

Oppdraget er å anse som avtalt når dere som arrangør bekrefter en booking muntlig eller skriftlig. Avbestilling av et avtalt oppdrag medfører normalt at hele eller deler av oppdraget må betales. Hvis oppdraget avlyses under 30 dager før gjennomføringsdato, betales 100 % + ikke-refunderbare reisekostnader.

For avbestilling mer enn 30 dager før oppdragsdato, betales 50 % av avtalt honorar + ikke-refunderbare reisekostnader. Talerlisten og arrangør kan avtale andre avbestillingsbetingelser.

Ansvar

Talerlisten er ikke ansvarlig for skade, tap eller andre krav som følge av foredragsholders opptreden, foredragsholders utførelse av oppdraget, eller andre forhold ved Talerlistens tjenester.

Vurdering

Etter endt oppdrag vil vi gjerne at du gir en vurdering av taler på talerlisten.no. Hvis du som arrangør ikke er fornøyd, bør dette fremkomme i vurderingen. Talerlisten kan, dersom særlige grunner tilsier det, slette slike tilbakemeldinger på talerlisten.no.

Personvern

Talerlisten vil ikke innhente flere opplysninger fra deg som arrangør, enn det vi trenger for å kunne formidle en foredragsholder. Opplysningene vil bli behandlet med varsomhet og i tråd med gjeldende regler for personvern.

Åpenhet og dialog

Talerlisten ønsker åpenhet og god dialog med arrangører. Vi vil søke å løse problemer på en konstruktiv måte, til beste for alle parter. Arrangør, foredragsholder og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre, i media eller i sosiale medier.
Dersom det viser seg umulig å løse en uenighet, skal saken løses ved alminnelig domstolsbehandling i Oslo tingrett.

Rettigheter

Talerlisten eier navnet Talerlisten og har opphavsrett til alt innhold på talerlisten.no. Eierskapet inkluderer rettigheter til logo, layout, vurderinger, bilder, katalogstruktur, lyd og video.

Det er ikke tillatt å foreta kopiering eller tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale på nettsiden. Unntaket er hvis oppdragsgiver ønsker å bruke tekst og foto fra Talerlisten til program og invitasjon til foredrag bestilt gjennom Talerlisten. Det er lov.

All videre bruk eller distribusjon av innhold i foredraget eller tilhørende materiale, som bilder, tegninger, modeller eller videoklipp, må avtales med foredragsholder eller med Talerlisten.

Oppdatert 20. februar 2023

2024 © Talerlisten AS