(Gjeldende fra 5. september 2019)

Gjennom talerlisten.no hjelper Talerlisten AS (Org. nr. 9174 16788 – heretter Talerlisten) foredragsholdere (heretter talere) å skape faglig utvikling, synliggjøring og økt omsetning.

Samarbeidsbetingelsene skal bidra til ryddighet og god dialog i samarbeidet og er forpliktende for begge parter. Betingelsene gjelder fra tidspunktet når Talerlisten har publisert en synlig profil på talerlisten.no og frem til denne profilen er slettet og alle avtalte oppdrag er utført.

1. Profil
Talerlisten oppretter en bruker for taler og en tilhørende profil på talerlisten.no, som taler selv må bidra til å fylle ut. Talerlisten har ikke ansvar for informasjon eller bilder som taler selv velger ut og som publiseres på profilen eller som taler på annen måte bruker i forbindelse med oppdrag som formidles gjennom Talerlisten. Talerlisten har heller ikke ansvar for klarering av rettigheter til bilder eller annet materiale som brukes i denne forbindelse. 

Talerlisten publiserer ikke profiler med ord eller bilder som kan virke diskriminerende eller støtende, eller som Talerlisten av andre grunner mener at ikke bør publiseres. Talerlisten kan bruke talers profil også i andre fora som Talerlisten starter opp eller inngår avtale med.

Prisen som oppgis på talers profil settes i samråd mellom Talerlisten og taler, og skal være ”fra-pris” for et 45 minutters foredrag uten mva. og inkludert Talerlistens provisjon. Taler kan selv justere prisen, men er innforstått med at prisen forplikter. Både ved at prisen oppfattes som veiledende av kundene og ved at den viser Talerlisten hvilken priskategori taler ønsker å tilhøre hvis kunden har oppgitt et budsjett og Talerlisten skal anbefale taler basert dette.

For å slette profilen, må taler varsle Talerlisten skriftlig. Talerlisten vil da slette profilen så snart som mulig, senest innen 7 dager.

2. Promotering
Talerlisten vil synliggjøre talers profil på talerlisten.no og gjennom ulike mediekanaler. Dette gjøres ved at profilen blir listet opp når arrangører søker på de temaene som er registrert på taler, ved at Talerlisten betaler for søkemotormarkedsføring, samt gjennom annen markedsføring via arrangementer, reklame, sosiale medier og medieomtale. Talerlisten jobber også aktivt med å anbefale og selge inn talere direkte til arrangører.

3. Formidling
Talerlisten formidler forespørsler om mulige oppdrag fra arrangør ved å sende e-post til taler. Taler må så snart som mulig, og senest innen 24 timer etter at forespørselen er sendt, bekrefte om oppdraget kan utføres på de betingelsene som er presentert. Talerlisten formidler svaret til arrangøren. Talerlisten forbeholder seg retten til å kontakte en annen foredragsholder, hvis svar ikke er mottatt av Talerlisten innen 24 timer – uansett årsak. Talerlisten sørger deretter for dialog mellom taler og arrangør om pris, eksakt tid og sted og innhold for oppdraget.

4. Avbestilling
Etter Talerlistens generelle samarbeidsbetingelser for arrangører (tilgjengelig på talerlisten.no), kan en arrangør i visse tilfeller avbestille et oppdrag, med den virkning at talerens krav på honorar helt eller delvis bortfaller. Særlige betingelser for avbestilling kan også følge direkte av Talerlistens avtale med arrangør, som taler vil bli informert om. Ved en slik avbestilling går Talerlistens ansvar overfor taler ikke lenger enn arrangørens ansvar overfor Talerlisten. Dette innebærer at taler ikke kan kreve honorar av Talerlisten i større utstrekning enn det Talerlisten kan gjøre overfor arrangør.

5. Gjennomføring av oppdraget
Taler har ansvaret for at oppdraget for arrangøren gjennomføres som avtalt, med oppmøte i god tid, høy kvalitet og med det tekniske utstyret som kreves. Talerlisten har ikke noe ansvar for gjennomføringen av oppdraget. Dersom taler ikke leverer den kvalitet som arrangøren med rimelighet kan forvente, ikke møter i tide eller for øvrig misligholder sine forpliktelser, kan Talerlisten bestemme at talers krav på honorar bortfaller helt eller delvis. Ved tilfeller av grovt mislighold vil taler også kunne holdes ansvarlig for merutgifter som arrangør har, for eksempel til å skaffe en annen taler eller refundere billetter.

Hvis taler ikke kan gjennomføre et avtalt oppdrag, må det meldes fra om dette til Talerlisten snarest mulig. Dersom ikke annet er avtalt, skal taler melde fra om forfall senest 7 dager før oppdragets start. Talerlistens forpliktelser overfor taler bortfaller da, og Talerlisten står fritt til å formidle en annen taler som kan gjennomføre oppdraget. Dersom taler ikke melder fra innen fristen, kan Talerlisten kreve at taler dekker arrangørens merkostnader eller tap som følge av forfallet. Dette gjelder ikke dersom forfallet skyldes sykdom eller annen hindring utenfor talers kontroll.

6. Medlemskap og formidlingsprovisjon
For medlemskap i Talerlisten, som gir taler rett til en synlig profil hele eller deler av et år og tilgang til Talerlistens ulike faglige fora, betaler taler en årlig avgift. Avgiften er fastsatt i vedlegg 1. Medlemsavgiften trekkes fra honoraret for det første oppdraget taler får i et nytt år. Hvis taler ikke får noen oppdrag et år, betales heller ikke noen medlemsavgift.

Når Talerlisten formidler et oppdrag til taler, skjer betalingen til Talerlisten i form av en formidlingsprovisjon. Normalsatsen for Talerlistens formidlingsprovisjon er fastsatt i vedlegg 2. Provisjonen trekkes fra honoraret for talers oppdrag. (For et honorar på kr 20 000 og med en provisjon på 25 prosent vil provisjonen altså være kr 5 000.) Det beregnes ikke provisjon av reiseutgifter, overnattingsutgifter og eventuell mva.

Talerlistens formidlingsprovisjon kan for det enkelte oppdrag eller den enkelte taler settes lavere eller høyere enn standardsatsen. Lavere formidlingsprovisjon kan for eksempel benyttes hvis taler selv kommer med et oppdrag, gjør forhandlingsjobben selv, eller i samråd med Talerlisten takker ja til et oppdrag med lav pris. Høyere formidlingsprovisjon kan for eksempel benyttes hvis Talerlisten bruker spesielt mye tid på forhandlinger, forhandler en høyere pris enn den taler har på sin profil eller påtar seg flere oppgaver i forbindelse med oppdraget, som for eksempel å bestille reise eller å hjelpe taler med trening og rådgivning i forkant av oppdraget.

7. Honorar og oppgjør
Talers honorar avtales mellom arrangør, Talerlisten og taler for det enkelte oppdrag. Det avklares i hvert tilfelle om oppdraget er merverdiavgiftspliktig. Dekning av reiseutgifter kommer i tillegg. Slike utgifter spesifiseres på fakturaen som taler sender til Talerlisten. Dersom det er avtalt dekning av utgifter for kjøring med egen bil, gjelder Statens satser. For andre typer reiser og overnatting tas det utgangspunkt i rimeligste reise med fly, buss, båt eller tog, med mindre annet er avtalt. NB! Det betales ikke kompensasjon til taler for selve reisetiden eller fravær ut over dette. Kostnadene for dette må taler selv inkludere i prisen som er oppgitt i profilen på talerlisten.no.

Når oppdraget er utført, sender taler faktura til Talerlisten på oppdragets pris minus Talerlistens avtalte provisjon, med forfall som beskrevet i vedlegg 2. Faktura må sendes fra et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap. Talerlisten har ikke noe arbeidsgiveransvar for talere og betaler derfor ikke ut lønn. Talerlisten fakturerer deretter arrangør, og betaler taler innen 15 dager etter at betaling er mottatt fra arrangør. Talerlisten vil strekke seg langt for å inndrive avtalt honorar i tide. Hvis Talerlisten ikke mottar betaling fra arrangør, uansett årsak, må både talers honorar og Talerlistens provisjon ansees som tapt. Talerlisten har ikke noe ansvar overfor taler i denne forbindelse.

8. Kvalitet
Talerlisten er avhengig av å levere kvalitet og ha et godt omdømme for å oppnå suksess. Ingen talere kan kreve å bli eller være medlem av Talerlisten. Talerlisten forbeholder seg derfor retten til å slette profilen og avslutte samarbeidet med talere som Talerlisten mottar klager fra arrangørene på, som ikke utfører oppdrag på en tilfredsstillende måte, som ikke holder den kvaliteten Talerlisten ønsker eller som har holdninger, synspunkter eller oppførsel som Talerlisten ikke ønsker å bli assosiert med. I slike tilfeller vil taler bli varslet skriftlig.

9. Lojalitet
Talerlisten bruker mye ressurser på å promotere talere og lojalitet er viktig for felles suksess. Hvis kontakt mellom taler og arrangør er opprettet gjennom Talerlisten, skal taler ikke inngå avtale om oppdrag direkte med arrangøren. Taler skal heller ikke tilby en lavere pris til arrangører som tar kontakt direkte, hvis kontakt er opprettet via Talerlisten. 

Taler kan ikke skrive vurderinger av seg selv på talerlisten.no. Taler kan heller ikke betale noen for å skrive slike vurderinger eller oppfordre andre enn arrangører eller publikum om å gjøre det.

10. Brudd
Hvis Talerlisten ikke etterlever disse betingelsene, har taler rett til å få sin profil slettet, men har ikke krav på noen kompensasjon i denne forbindelse. 

Hvis taler bryter noen av punktene i disse betingelsene, kan Talerlisten slette talers bruker og profil. Talerlisten har ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser av dette for taler.

11. Endring
Talerlisten kan til enhver tid endre disse standard samarbeidsbetingelsene. Ved slike endringer skal taler gis minst 30 dagers varsel, og har da anledning til å be om å få slettet sin profil fra Talerlisten. Endringene vil bare har virkning for fremtidige oppdrag som det ikke på endringstidspunktet allerede er inngått avtale om. 

Talerlisten tror på åpenhet og dialog. Vi vil søke å løse eventuelle uenigheter ved hjelp av konstruktive samtaler. Arrangør, taler og Talerlisten skal derfor ta opp problemer direkte med hverandre, og ikke omtale hverandre negativt til andre eller i media/sosiale medier.

Dersom det viser seg umulig å løse en uenighet i minnelighet, skal saken løses ved alminnelig domstolsbehandling i Oslo tingrett.

Vedlegg 1:
Prisen for et årlig medlemskap i Talerlisten er kr 2 400,- fra 2020.

Vedlegg 2:
Standard formidlingsprovisjon for oppdrag som Talerlisten booker for taler er 25 prosent av oppdragets verdi, før reiseutgifter, overnattingsutgifter og mva. og er lagt til.

Vedlegg 3:
Talerlistens standard betingelser er at betaling skal skje innen 30 dager.

2024 © Talerlisten AS