Svein Hammer

Svein Hammer

Politikk, samfunnsutvikling og grønt skifte

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Svein Hammer

Svein Hammer er samfunnsforsker, forfatter og skribent. I anmeldelser av boka Framtidens Norge omtales han som stifinner, guide og vismann i det grønne skiftets tid. Foredragene hans preges av faglig kraft og bredt erfaringsgrunnlag, kombinert med evnen til å inkludere tilhørerne i et rom fylt med refleksjon, diskusjon og utvikling. Han har mye erfaring som kursholder og prosessleder, og har de siste årene gitt ut fem bøker: Tre om grønn omstilling, en om sosialdemokratiet og nyliberalismen i Norge, samt en om filosofen Michel Foucault. Du kan lese om både bøkene og relaterte tema på Hammerbloggen. CVen favner bredt, inkludert samfunnsforsker ved NTNU, utviklingskonsulent i Trondheim kommune, FoU-ansvarlig i Husbanken, forsker på sirkulær økonomi ved Nord universitet, og leder i Okstindan natur- og kulturpark. I tillegg har han to perioder som aktiv politiker for hhv Høyre og MDG. [Foto: Tore Furuhatt]

Foredrag med Svein Hammer

Fra evig vekst til grønn framtid

Sveins tre bøker om grønn politikk og grønn samfunnsutvikling har fått terningkast 6 og flotte anmeldelser, og forfatteren har blitt omtalt som både stifinner, guide og vismann. Bøkene belyser vekstpolitikkens historie, varierte former for grønn tenkning, den antropocene tidsalder, balansen mellom natur, miljø og klima, samt veien til grønn livskvalitet, sirkulær økonomi og mye annet. Foredraget kan vinkles på varierte måter, med mål om å formidle kunnskap, forløse tenkning og skape diskusjon.

Hva er bærekraft?

Våren 2020 ble Svein invitert av Cappelen Damm til å skrive om bærekraft i ny lærebok for ungdomsskolen. Bakgrunnen for invitasjonen var hans grønne bøker og tekster. Bidraget har fått veldig gode tilbakemeldinger. Fra høsten 2021 bidrar han mer konkret til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, som leder for Okstindan natur- og kulturpark. Foredraget belyser bærekraftbegrepet fra ulike synsvinkler, og gir viktig input til videre diskusjon og utviklingsprosesser.

Sirkulær økonomi

En av de mest fascinerende nyvinningene i det grønne skiftets tid, er hvordan kretsløpstenkning og sirkulær økonomi har beveget seg fra dypgrønn idé til politisk fellesprosjekt. Hvordan tenkes den sirkulerende økonomien, og hvordan søkes den realisert? I et toårig forskningsprosjekt ved Nord universitet har Svein belyst både helheten, og mer konkret hvordan plastproblemet søkes løst. Foredraget formidler kunnskap og skaper rom for både refleksjon og diskusjon.

Sosialdemokrati versus nyliberalisme: En politisk duell

Smak på honnørord som ledelse, entreprenørskap, valgfrihet, konkurranse, resultatmåling, kvalitetsutvikling osv. Begrepene har ikke oppstått av seg selv. De er koblet til en nyliberal vending i hvordan vi former samfunnsutviklingen og oss selv. Svein har forsket på og gitt ut bok om hvordan først sosialdemokratiet, deretter nyliberalismen har preget norsk politisk historie. Foredraget gir kunnskap til ettertanke, har fått veldig gode tilbakemeldinger, og er velegnet som innledning til debatt.

Michel Foucault – det tjuende århundrets viktigste filosof?

Michel Foucault er utvilsomt en av etterkrigstidens mest betydningsfulle tenkere. Svein har i tjue år forelest over forfatterskapet, og ga i 2017 ut ei bok der han forsøker å vise hvorfor Foucault er så viktig for vår forståelse av dagens samfunn. Foredraget kan favne forfatterskapet som helhet, eller spisses mot tema som diskursanalyse, makt/viten, styringskunst og selvforming. Tilhørerne vil sitte igjen med kunnskap som vekker ettertanke og åpner for diskusjoner.

Kurs med Svein Hammer

Grønne ideer – grønt skifte – grønn framtid

Svein har gitt ut tre bøker om grønn politikk og samfunnsutvikling, skrevet om bærekraft, og forsket på sirkulær økonomi og plastens politikk. Hele veien har formålet vært å si noe om hvilke tenkemåter som former de veivalgene vi tar. Foredrag 1, 2 og 3 viser ulike aspekter ved denne tematikken. Svein er den forskeren i Norge som har fordypet seg mest i «den grønne tankens rom», og har derfor kunnskap nok til å forme kurs og seminarer tilpasset ulike behov.

Kvalitative intervju og dokumentanalyse

På slutten av 1990-tallet fikk Svein ansvaret for et masterkurs i kvalitativ intervjumetode ved NTNU. Da forvaltningsrevisjonen skulle bygges opp i kommune-Norge, ble han hyret til å reise landet rundt med et todagers praktisk intervjukurs. Derfra gikk veien videre til Riksrevisjonen. Underveis utviklet han også et kurs i ulike måter å lese/tolke dokumenter. Disse kursene var veldig populære. Svein har derfor åpnet gamle filer og er klar til å gjenta suksessen.

Diskursanalyse – et redskap for å avdekke hva vi forføres av?

Hva er en diskurs, og hvordan kan begrepet bidra til kritisk analyse av virkelighetsformende strømninger? Svein var en av de som introduserte diskursanalysen til norsk samfunnsforskning, fra 1995 og framover. Han har behandlet temaet i sin doktoravhandling, i ulike artikler, samt i boka «Foucault og den norske barnehagen». Kurset gir tilhørerne et verktøy som kan brukes til å forstå det livet vi føres med av – og kanskje også til å yte litt motstand?

Svein Hammer har 8 vurderinger

Janne Solberg

4. desember 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

6

Svein Hammer var hovedinnleder på den årlige konferansen i samfunnsfagdidaktikk som i år ble arrangert ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foredraget tok utgangspunkt i boken hans «Foucault og den norske barnehagen» hvor han problematiserer nåtidens tenkning om kvalitet som gjør seg gjeldene i mange settinger, fra sykehus, skole og barnehagen. Hammer har god formidlingsevne og får umiddelbart kontakt med publikum som ivrig fulgte opp med spørsmål i diskusjonen etterpå. Vi er svært fornøyd med valget av Svein Hammer og kan trygt anbefale han til andre på utkikk etter foredrag med mening.

Johannes Moen

2. desember 2018

Miljøpartiet De Grønne Steinkjer

Jeg hadde gleden av et foredrag omkring miljø og samfunnsutvikling med Svein Hammer på Steinkjer bibliotek for noen uker siden. Lærerikt og engasjerende. Det var satt av god tid til dialog med publikum etter foredraget. Mange var inspirert til å ta ordet. Veldig bra.

Erik Hoffmoen

11. februar 2017

MDG Mandal

5

Jeg har hørt innlegget/foredrag til Svein Hammer flere ganger på Sørlandet. Ryddig, avklarende sindig og inspirererende; ikke minst kort tid etter det begrepsmessige kaos som sprang ut av siste fase av 2017 statsbudsjetts-forhandlinger. Kan virkelig anbefales. Jeg gir ham 5 stjerner – ikke for annet enn at det alltid er mulig å gi den en «ekstra tann» uansett hvor god man er!

Margrete Winter-Hjelm

9. februar 2017

Miljøpartiet de Grønne Molde

6

Svein Hammer holdt et veldig interessant foredrag fra boken «Fra Evig vekst til Grønn Politikk» på Klimafestivalen i Molde i januar 2017. Ble også en spennende diskusjon etterpå. Foredraget anbefales!

Morten Tønnessen

9. februar 2017

MDG

6

Jeg har sett Svein Hammer fremføre foredraget «Fra evig vekst til grønn politikk», basert på boken med samme navn, to ganger (i Stavanger og Kristiansand). Begge ganger var jeg ordstyrer. Det ble gode diskusjoner begge gangene. Svein er veldig god til å formidle viktige trekk ved den historiske bakgrunnen for den miljøkrisen som utspiller seg i våre dager. Han er også en kløpper i bredt anlagt politisk analyse, og i stand til å tilpasse seg ulike målgrupper.

Jon-Erik Graven

6. februar 2017

Høyre

6

I forbindelse med lanseringen av boken «Fra evig vekst til grønn politikk» arrangerte man et åpent bokmøte, hvor Hammer foredro om det grønne skiftet på ypperste vis. Ikke bare evner Hammer å engasjere bredt, regnet ut fra en klassisk, lineær forståelse av partipolitiske skillelinjer, han evner også å favne om lek og lærd gjennom sitt foredrag, sin begrepsbruk og sin fremtoning.
Jeg tror samtlige av de som møtte opp denne kvelden for å høre Hammer fortelle om boken sin, også fikk seg en åpenbaring med henblikk på hva et foredrag kan inneholde: Den statiske rolleinndelingen et foredrag tradisjonelt kan by på, fikk brynt seg i møte med Hammer og publikum. Mye av dette må tilskrives foredragsholder, som må sies å være selve personifiseringen til motsatsen av fryktbasert ledelse: her er ingen pekefinger eller moralistisk rettesnor. Her står heller ikke facittenkningen veldig høyt i kurs. Den falske dikotomien blir til stadighet slått til bakken. Like fullt bar møtet preg av stringent, men humørfylt foredragsledelse.
Vi som var tilstede lærte mye denne kvelden, og tanken om å engasjere Hammer som foredragsholder igjen, ble hyppig nevnt i etterkant. Vår bakgrunn som publikummere strakte seg fra Arbeiderpartiet via SV og Høyre, til Sp, MDG og noen relativt apolitiske. Vår tilhørerbakgrunn rommet alt fra realfag, filosofi, jus, teologi, psykologi, lærerutdannede, sosionomer og språkinteresserte, og samtlige av oss hadde utbytte av foredraget.
Jeg vil anbefale Svein Hammer på det varmeste som foredragsholder, da han engasjerer, motiverer og inspirerer. Foredraget var svært godt forberedt og det var lett å følge Hammers retoriske røde tråd gjennom kvelden.

Bente Marie Bakke

6. februar 2017

Vestby Miljøpartiet De Grønne

6

Jeg hørte innlegget til Svein Hammer under lanseringen av boken «Fra evig vekst til grønn politikk» og foredraget han holdt om boken på Grønn Festival på Helleviktangen på Nesodden i fjor sommer. Foredraget bør høres hvis mulig, og boken bør leses. Som økologist er jeg spesielt glad for at han trekker frem økologisme som den grønne politikkens ideologiske plattform.

Bergljot Oldre

1. februar 2017

Valdres Senterungdom

6

Helt supert opplegg, med mange viktige poeng. God debatt i etterkant av foredraget som skapte mange nye tanker og ideer! Anbefales virkelig!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS