Svein Hammer

Svein Hammer

Politikk, samfunnsutvikling og grønt skifte

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Svein Hammer

Svein Hammer er samfunnsforsker, forfatter og skribent. I anmeldelser av boka Framtidens Norge omtales han som stifinner, guide og vismann i det grønne skiftets tid. Foredragene hans preges av faglig kraft og bredt erfaringsgrunnlag, kombinert med evnen til å inkludere tilhørerne i et rom fylt med refleksjon, diskusjon og utvikling. Han har mye erfaring som kursholder og prosessleder, og har de siste årene gitt ut fem bøker: Tre om grønn omstilling, en om sosialdemokratiet og nyliberalismen i Norge, samt en om filosofen Michel Foucault. Du kan lese om både bøkene og relaterte tema på Hammerbloggen. CVen favner bredt, inkludert samfunnsforsker ved NTNU, utviklingskonsulent i Trondheim kommune, FoU-ansvarlig i Husbanken, forsker på sirkulær økonomi ved Nord universitet, og leder i Okstindan natur- og kulturpark. I tillegg har han to perioder som aktiv politiker for hhv Høyre og MDG. [Foto: Tore Furuhatt]

Hjemsted
Nordland
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Svein Hammer

Fra evig vekst til grønn framtid

Sveins tre bøker om grønn politikk og grønn samfunnsutvikling har fått terningkast 6 og flotte anmeldelser, og forfatteren har blitt omtalt som både stifinner, guide og vismann. Bøkene belyser vekstpolitikkens historie, varierte former for grønn tenkning, den antropocene tidsalder, balansen mellom natur, miljø og klima, samt veien til grønn livskvalitet, sirkulær økonomi og mye annet. Foredraget kan vinkles på varierte måter, med mål om å formidle kunnskap, forløse tenkning og skape diskusjon.

Hva er bærekraft?

Våren 2020 ble Svein invitert av Cappelen Damm til å skrive om bærekraft i ny lærebok for ungdomsskolen. Bakgrunnen for invitasjonen var hans grønne bøker og tekster. Bidraget har fått veldig gode tilbakemeldinger. Fra høsten 2021 bidrar han mer konkret til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, som leder for Okstindan natur- og kulturpark. Foredraget belyser bærekraftbegrepet fra ulike synsvinkler, og gir viktig input til videre diskusjon og utviklingsprosesser.

Sirkulær økonomi

En av de mest fascinerende nyvinningene i det grønne skiftets tid, er hvordan kretsløpstenkning og sirkulær økonomi har beveget seg fra dypgrønn idé til politisk fellesprosjekt. Hvordan tenkes den sirkulerende økonomien, og hvordan søkes den realisert? I et toårig forskningsprosjekt ved Nord universitet har Svein belyst både helheten, og mer konkret hvordan plastproblemet søkes løst. Foredraget formidler kunnskap og skaper rom for både refleksjon og diskusjon.

Sosialdemokrati versus nyliberalisme: En politisk duell

Smak på honnørord som ledelse, entreprenørskap, valgfrihet, konkurranse, resultatmåling, kvalitetsutvikling osv. Begrepene har ikke oppstått av seg selv. De er koblet til en nyliberal vending i hvordan vi former samfunnsutviklingen og oss selv. Svein har forsket på og gitt ut bok om hvordan først sosialdemokratiet, deretter nyliberalismen har preget norsk politisk historie. Foredraget gir kunnskap til ettertanke, har fått veldig gode tilbakemeldinger, og er velegnet som innledning til debatt.

Michel Foucault – det tjuende århundrets viktigste filosof?

Michel Foucault er utvilsomt en av etterkrigstidens mest betydningsfulle tenkere. Svein har i tjue år forelest over forfatterskapet, og ga i 2017 ut ei bok der han forsøker å vise hvorfor Foucault er så viktig for vår forståelse av dagens samfunn. Foredraget kan favne forfatterskapet som helhet, eller spisses mot tema som diskursanalyse, makt/viten, styringskunst og selvforming. Tilhørerne vil sitte igjen med kunnskap som vekker ettertanke og åpner for diskusjoner.

Kurs med Svein Hammer

Grønne ideer – grønt skifte – grønn framtid

Svein har gitt ut tre bøker om grønn politikk og samfunnsutvikling, skrevet om bærekraft, og forsket på sirkulær økonomi og plastens politikk. Hele veien har formålet vært å si noe om hvilke tenkemåter som former de veivalgene vi tar. Foredrag 1, 2 og 3 viser ulike aspekter ved denne tematikken. Svein er den forskeren i Norge som har fordypet seg mest i «den grønne tankens rom», og har derfor kunnskap nok til å forme kurs og seminarer tilpasset ulike behov.

Kvalitative intervju og dokumentanalyse

På slutten av 1990-tallet fikk Svein ansvaret for et masterkurs i kvalitativ intervjumetode ved NTNU. Da forvaltningsrevisjonen skulle bygges opp i kommune-Norge, ble han hyret til å reise landet rundt med et todagers praktisk intervjukurs. Derfra gikk veien videre til Riksrevisjonen. Underveis utviklet han også et kurs i ulike måter å lese/tolke dokumenter. Disse kursene var veldig populære. Svein har derfor åpnet gamle filer og er klar til å gjenta suksessen.

Diskursanalyse – et redskap for å avdekke hva vi forføres av?

Hva er en diskurs, og hvordan kan begrepet bidra til kritisk analyse av virkelighetsformende strømninger? Svein var en av de som introduserte diskursanalysen til norsk samfunnsforskning, fra 1995 og framover. Han har behandlet temaet i sin doktoravhandling, i ulike artikler, samt i boka «Foucault og den norske barnehagen». Kurset gir tilhørerne et verktøy som kan brukes til å forstå det livet vi føres med av – og kanskje også til å yte litt motstand?

2024 © Talerlisten AS